ආතල් කතා / Athal Katha ......

ආතල් කතා / Athal Katha ......

Rank

15.6%

Score

4.12

Installs

~10000

Ratings

0 / day

By SL Apps - Kelum Prabash Kumara Category Comics

Description & Details


The best collection of funny stories are in one place. Join us and enjoy...

The best collection of funny stories are in one place. Join us and enjoy...

ලොකු පොඩි කොයි කවුරුත් කැමති, සුපිරිම ආතල් කතා පෙළක් ඔබ වෙතට තිලිණ කරන්නටයි මේ අපගේ වෑයම.

මේ සුපිරිම කතා සෙට් එක රස විදින්න ඔබත් දැන්ම අප සමග එකතු වන්න....


(Funny stories, Amda, Sinhala comic, Sinhala fun, Amdans stories, athal buwa, fun zone, Sri Lanka, bukiya, bukiye athal)

First Seen
2018-01-21
Last Seen
2018-06-26
Updated
2770-01-15
Reviews
18
SOME Signals
0
Version
1.4
Size
Unknown
Android Version
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Installs (Google)
10000 - 10000
APK Name
com.kelumproduction.athalkatha

Latest Ratings


Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot

Follow us on social media

Stay up to date with all the latest releases!

Rating Histogram HistoryReview Count HistoryWhat do you think about ආතල් කතා / Athal Katha ......?

Is there better alternative around? - Let us know!

You might like these Apps Too!

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to out newsletter and stay updated on the latest and greatest android apps!