ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ - Tech in Kannada | Technology News

ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ - Tech in Kannada | Technology News

Rank

37.1%

Score

0

Installs

~0

Ratings

2 / day

By Tech in Kannada Category

Description & Details


Tech in Kannada is one of the leading consumer technology websites in karnataka aimed at helping people understand and use technology in a better way.Here, we publish high quality and informative informations up on various categories of science and technology, produce resourceful tech videos, and share engaging tips on everyday basis with all our followers on social media.news update on Android, iOS, Mac, Windows, Linux, Apps, Phones, Computers, Cameras, Gaming, Social Media, Smart Gadgets, Accessories, and more in Kannada ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಟೆಕ್ ಲೇಖನಗಳ ಜೊತೆಗೆ , ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

Tech in Kannada is one of the leading consumer technology websites in karnataka aimed at helping people understand and use technology in a better way.

Here, we publish high quality and informative informations up on various categories of science and technology, produce resourceful tech videos, and share engaging tips on everyday basis with all our followers on social media.

news update on Android, iOS, Mac, Windows, Linux, Apps, Phones, Computers, Cameras, Gaming, Social Media, Smart Gadgets, Accessories, and more in Kannada

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ

ನಾವು ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಟೆಕ್ ಲೇಖನಗಳ ಜೊತೆಗೆ , ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

First Seen
2018-01-31
Last Seen
2018-03-17
Updated
2018-01-31
Ratings
0
SOME Signals
0
Version
0.0.12
Size
Unknown
Android Version
Content Rating
APK Name
com.websky.techinkannada

Latest Ratings


Follow us on social media

Stay up to date with all the latest releases!

Rating Histogram HistoryRating Count HistoryWhat do you think about ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ - Tech in Kannada | Technology News?

Is there better alternative around? - Let us know!

You might like these Apps Too!

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to out newsletter and stay updated on the latest and greatest android apps!